Pravidelná kontrola dětského hřiště

SPOLU S PRAVIDELNOU KONTROLOU VÁM GARANTUJEME AJ SERVIS HŘIŠTĚ

Vzhledem k množství otázek, které na toto téma dostáváme, jsme se rozhodli připravit souhrn nejdůležitějších ustanovení nového zákona o dětských hřištích (č. 371/2019 Z z.) A z něj vyplývajících změn platných od 01. ledna 2020.

Na koho se vztahuje zákon?

Rádi bychom upozornili, že uvedený zákon se nevztahuje na domácí dětská hřiště, soukromé dětská hřiště nebo hřiště do zahrady – tedy hřiště, které jsou nepřístupné veřejnosti. Zákon upravuje pouze veřejné dětská hřiště

Zákon stanovuje povinnosti vlastníka a provozovatele dětského hřiště v následujících hlavních oblastech:

 • uvedení nového dětského hřiště do provozu (provedení vstupní kontroly hřiště)
 • zabezpečení provedení pravidelné kontroly dětského hřiště nejméně jednou za 24 měsíců
 • zabezpečení označení dětského hřiště
 • vedení evidence úrazů na dětském hřišti

Jaké povinnosti stanoví zákon?

 • uvést do provozu jen dětské hřiště, na které byl vydán inspekční certifikát
 • provést nebo zajistit provedení kontroly dětského hřiště jednou za 24 měsíců
 • označit dětské hřiště
 • vést a zpřístupňovat evidenci úrazů

KONTROLY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ (uvedeného do provozu po 01. 01. 2020)

Zákon definuje následující dva druhy kontrol:
a) vstupní kontrola (při uvedení hřiště do provozu, resp. při změně hřiště)
b) pravidelná kontrola (jednou za 24 měsíců)
Vlastník dětského hřiště má povinnost uvést do provozu jen dětské hřiště, které prošlo vstupní kontrolou akreditovanou institucí (např. Slovenská technická inspekce). Platí to i při úpravě dětského hřiště (např. Při přidání nového prvku nebo při nahrazení prvku novým prvkem s rozdílné vymezeným minimálním prostorem zařízení. Za změnu dětského hřiště se nepovažuje oprava zařízení dětského hřiště, části zařízení dětského hřiště, povrchu tlumícího náraz nebo jiného příslušenství dětského hřiště jen z důvodu údržby.
Po provedení vstupní kontroly dětského hřiště je vlastník následně povinen zajistit jednou za 24 měsíců pravidelnou kontrolu dětského hřiště osobou oprávněnou k výkonu pravidelné kontroly.

KONTROLY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ (uvedeného do provozu do 31. 12. 2019)

Vlastník dětského hřiště uvedeného do provozu do 31. prosince 2019 je povinen zajistit provedení první pravidelné kontroly dětského hřiště nejpozději do 31. prosince 2021.

To znamená, že vlastníci stávajících hřišť mají čas dva roky na to, aby své hřiště dali do souladu s normou ČSN EN 1176 a 1177.

Pravidelnou kontrolu dětského hřiště může provést pouze osoba, která získala oprávnění k výkonu této činnosti podle zvláštního předpisu (vyhlášky). Uvedená vyhláška však dosud nebyla vydána. Společnost NEJKRÁSNĚJŠÍ HŘIŠTĚ s.r.o. bude proto moci provádět pravidelnou kontrolu až po vydání uvedené vyhlášky (duben – květen 2020).

OZNAČENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Zákon stanovuje následující požadavky na označení dětského hřiště

 • název dětského hřiště
 • adresu dětského hřiště
 • identifikační údaje vlastníka dětského hřiště
 • identifikační údaje provozovatele
 • informaci o období kalendářního roku, v němž se dětské hřiště
 • zpřístupňuje veřejnosti, provozním čase dětského hřiště
 • datum poslední kontroly dětského hřiště
 • kontaktní údaje na oznamování úrazů a nedostatků dětského hřiště
 • číslo linky tísňového volání
 • omezení a jiné podmínky užívání dětského hřiště, pokud jsou určeny.

EVIDENCE ÚRAZŮ

Zákon stejně blíže definuje požadavky na povinnost vedení evidence úrazů. Ke každému písemně oznámenému úrazu vlastník dětského hřiště eviduje

 • datum a čas, kdy došlo k úrazu
 • věk zraněného
 • označení zařízení dětského hřiště nebo jiného místa v prostoru
 • dětského hřiště, kde došlo k úrazu
 • druh úrazu
 • popis průběhu vzniku úrazu
 • skutečnost, zda si úraz vyžadoval hospitalizaci zraněného
 • opatření zaměřená na bezpečnost dětského hřiště provedeno po oznámení úrazu

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY

Pokud jsou při kontrole zjištěny nedostatky způsobené povětrnostními vlivy, vandalismem, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou nebo jiné nedostatky, které však nezpůsobují nepřiměřené nebezpečí je vlastník hřiště povinen omezit přístup veřejnosti do minimálního prostoru dětského hřiště na nezbytný čas a informovat uživatele dětského hřiště o omezení přístupu dostatečně viditelným a čitelným sdělením.

Pokud se při kontrole stavu dětského hřiště zjistí, že dětské hřiště není bezpečné a představuje v době provozu dětského hřiště nepřiměřené nebezpečí, je vlastník hřiště povinen neprodleně odstranit zařízení dětského hřiště nebo jiné příslušenství dětského hřiště nebo omezit přístup veřejnosti do minimálního prostoru zařízení dětského hřiště na nezbytný čas a informovat uživatele dětského hřiště o omezení přístupu dostatečně viditelným a čitelným sdělením.

UKLÁDÁNÍ POKUT

Za porušení povinnosti (např. Při spuštění do provozu hřiště, které neprošlo vstupní kontrolou nebo při neprovedení předepsané pravidelné kontroly jednou za 24 měsíců) orgán dohledu uloží vlastníkovi dětského hřiště pokutu od 200 eur do 50 000 EUR.

Za porušení povinnosti (např. Při chybějícím označení dětského hřiště nebo chybějící evidenci oznámených úrazů) orgán dohledu uloží vlastníkovi dětského hřiště pokutu od 100 eur do 30 000 EUR.

ZÁVĚR

Uvedený text je jen souhrnem ze zákona č. 371/2019 Sb. Pro podrobnější informace o jednotlivých ustanoveních je třeba prohlédnout si úplné znění uvedeného zákona resp. věc konzultovat s právníkem.

Objednávka a informace

Pravidelnou si můžete u nás kdykoliv přímo objednat online nebo se o ní informovat. Stačí, když vyplníte kontaktní formulář.

Při vyplnění kontaktního formuláře se Vám ozveme e-mailem nebo na uvedeném telefonním čísle.

6 + 13 =